நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Wednesday, June 29, 2011

MAINFRAME, CHENNAI , CONTRACT 2 HIRE---------- Forwarded message ----------
From: TNTJ Job <tntjjob@gmail.com>
Date: 28 June 2011 17:34
Subject: MAINFRAME, CHENNAI , CONTRACT 2 HIRE
To: tntjjob <tntjjob@googlegroups.com>


From: Source One Management Services Pvt.Ltd <farheen.s@msourceone.com>Experience required for the Job: 2 - 5 years
Annual Salary of the Job: 0.0 - 5.0 Lacs
Job Location: Bengaluru/Bangalore,Chennai,Hyderabad,Mumbai (All Areas),Pune

Dear Candidate,

Hi !

Hope you are doing well !!

This is Farheeen from SourceOne. Source One (www.msourceone.com) one
of the fastest growing

company from India needs many candidates on MAINFRAME

location:CHENNAI with 2-6 years of experienceOnly those candidates who can join us in 10days notice period after
offer, should apply.
Your employment with Source One would be permanent after selection and would be
deputed at multi b$ MNC for a long term project. Salary and long term
career opportunity
with Source One would be excellent.


Kindly send your updated CV with below input if you would be
interested for this

opportunity.

Your Contact Number:

Present Company Name location:

Total Exp :

Date of Birth:

Are you working at present (Y/N):

If not please specify reason for not working:

Present Employment (Permanent or Contract):

Current Salary:

Expected minimum salary:

What is your current Notice Period:

Willing to join Source One in 7-10 Days or Immediate, please specify:

Please specify your reason for change:

Willing to relocate.

Thanks & Regards,
_________________________

Farheen S
Source One Management Services Pvt Ltd,
E-Mail:farheen.s@msourceone.com;
URL : www.msourceone.com, www.sourceone.co.in

Is this job relevant to you?
Yes

No


Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Source One
Management Services Pvt.Ltd (ff@msourceone.com, *, BANGALORE,
Karnataka - 560001) using Naukri.com services. The responsibility of
checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:

Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find
you a job. This could be in the form of a registration fee, or
document processing fee or visa charges or any other pretext. The
money could be asked for upfront or it could be asked after trust has
been built after some correspondence has been exchanged. Also please
note that in case you get a job offer or a letter of intent without
having been through an interview process it is probably a scam and you
should contact abuse@naukri.com for advise.
To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now
Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV
written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!
Ads by Google
Career Counseling
Job Tests

Partner SitesFind your dream match on Jeevansathi.com
Get career advice on asknaukri.com


Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com
Build your professional network on Brijj

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...