நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, August 23, 2012

U&I Weekend Hiring Event - Aug 18th - Refer Now !!!----- Forwarded by Abdulrahman Kb/India/IBM on 08/19/2012 10:50 PM -----

From:   Gts Careers/India/Contr/IBM
To:     U&I-BLR-S1, U&I-BLR-SS, U&I-BLR-U-P-J
Date:   08/16/2012 10:03 PM
Subject:        U&I Weekend Hiring Event - Aug 18th - Refer Now !!!
Sent by:        Deepa Prasad|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |
|(Embedded image moved to file: pic05690.gif)                                                      |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|   Dear IBMer                                                                                     |
|                                                                                                  |
|   We solicit your help in bringing your friends and family members who qualify to apply for the  |
|   given positions.                                                                               |
|                                                                                                  |
|   U&I event will be conducted in  Bangalore,Hyderabad and Noida on 18th August 2012. For details |
|   refer to the U&I weekend event tab..                                                           |
|                                                                                                  |
|   Please respond back  with the updated referral resumes to Gts Careers/India/Contr/IBM with     |
|   Skill/Exp/Loc mentioned in the subject line.                                                   |
|                                                                                                  |
|   Note: Candidate's profiles will be screened at the interview venue to check for fitment and    |
|   suitability to the skills we are hiring.                                                       |
|                                                                                                  |
|   Below are the venue details for the event.                                                     |
|                                                                                                  |
|   Bangalore -IBM India Pvt Ltd, G1 Block, Manyata Embassy Business Park, Nagawara Outer Ring     |
|   Road, Bangalore-560045                                                                         |
|                                                                                                  |
|   Hyderabad -IBM India Pvt Ltd, IBM Tower, 3A, MindSpace, Survey No. 64, APIIC Software Layout,  |
|   Madhapur, Hyderabad-560081                                                               |
|   Noida: IBM India Pvt Ltd, Stilt Floor, IBM Tower, A-26, Sector-62, Noida-201307                |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|   Regards                                                                                        |
|   GTS - SD Employee Referral Program Office                                                      |
|                                                                                                  |
|     (Embedded image moved to file: pic07180.gif)                                                 |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|   Hard copy of the interview invite mailer which we will send them post scheduling their         |
|   interviews.                                                                                    |
|   Hard copy of the resume.                                                                       |
|   Photocopy of current organization offer letter/ increment letter & Relieving letter of previous|
|   company (only If the candidate has not completed the one yr in the current company)            |
|   Photocopy of 2 recent pay slips.                                                               |
|   Highest qualification Provision /Convocation letter & degree marks sheets of the same.         |
|   Approved Govt ID Proof (original) & one photocopy of the same.                                 |
|   2 Passport Size Photos                                                                         |
|                                                                                                  |
|(Embedded image moved to file: pic19795.gif)                                                      |
|                                                                                                  |
|Note : Referral Bonus is not applicable for any fresher hiring (candidates with less than 24      |
|months experience)                                                                                |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|Please Note                                                                                       |
|                                                                                                  |
|   Please  ask  your  referral to mention your Name & ID clearly in the form given at the venue or|
|   attached  in  this  email.  Candidates  should also mention "Employee Referral" on top of their|
|   resume                                                                                         |
|                                                                                                  |
|   Due  to security concerns candidates are not allowed to carry any bags inside the IBM Premises.|
|   Please inform your candidates regarding the same.                                              |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|   Please respond back  with the updated resumes to Gts Careers/India/Contr/IBM with the format of|
|   Subject line with (Skill/Rel Exp/Loc)                                                          |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|Source Credit based on Pay-the-scheduler Program                                                  |
|                                                                                                  |
|   The source credit for IBM INDIA is based on a special program, "Pay-the-scheduler "            |
|                                                                                                  |
|In the likelihood that the candidate has been contacted by multiple channels for the same         |
|position, it is important to identify the RIGHT SOURCE through which the candidate appears for the|
|interview.                                                                                        |
|"Pay the scheduler" program helps IBM to provide the credit to the correct source in all such     |
|events.                                                                                           |
|                                                                                                  |
|In case the candidate does not mention any of the two details required, i.e.. Referrers Name and  |
|Employee ID , the referrer will not be eligible to receive the ERBP-bonus                         |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|We are happy to extend the referral eligibility to all People Managers (Band 10 and below).       |
|                                                                                                  |
|People Managers will be eligible to receive a referral incentive only if                          |
|1. They are not involved in the candidate selection process (as interview panelists)              |
|2. They are not their referrals' hiring manager.                                                  |
|3. The candidate is not the Direct reportee of the referrer.                                      |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|Regards
Employee Referral Program Office
India Recruitment team
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...