நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, March 10, 2011

Employee Referral - visteon -2

Dear All,

 

Assalamu Alaikum

 

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

 

Otherwise please dont send any resumes. 

 

 

Sincere Regards

TNTJ-SW


thaminmun ansari <thaminstrument@yahoo.co.in>From: 

 

Dear All,

 

At HR, we would like to share with you ALL JOB OPENINGS at VTSC on a weekly basis – so that you could help the Company in identifying the right resource as well as help those friends / relatives who might be interested.

 

We have the following openings in VGSS.

Get your friends & relatives to work with you at Visteon.

 

The Referral Incentive Amounts for the below positions are Rs.20, 000/- and Rs.35, 000/- respectively for IT Openings and Rs. 10,000/- for Non IT Openings based on the experience / skill levels.

 

The Referral Incentive Amount for the below positions is for

 

The summary of opened positions: (For detailed job description, please find attached the JD's)

 

IMPORTANT:

Kindly forward your resume to schand10@visteon.com and mark Cc to rmanikan@visteon.com vsresume@visteon.com with subject as application name.

 

 

Applications

Open Positions

Designation

Exp Level

Education Qualification

Skill Set

Purchasing

1

French Language Specialists

2 to 3yrs

Any non engineering degree with a first Class

Industry exposure with French skills, Excellent Written and Communication Skills in French Language.

PeopleSoft

Application Support

1

Developer

3 to 5yrs

BE/MCA/MSc (Regular)

Responsible for the development of system environments to support the test, configuration, golden configuration, data migration, and production environments. Position requires extensive knowledge of People Tools 8.4 or higher and experience in the development and launch of Peoplesoft Finance Applications.

People Soft Asset Management

1

Software Engineer/Sr Software Engineer

6 to 8 years

BE/MCA/MSc (Regular)

PeopleSoft Technical - Application Designer, Application Engine, Component Interface, People code, Integration Broker, Data mover, Process Scheduler.

People Soft

Procurement

1

Developer

3 to 5yrs

BE/MCA/MSc (Regular)

Providing technical support for the Global PeopleSoft Requisition & Procurement application.  As a PeopleSoft application developer you will be responsible for providing technical programming expertise, unit & system testing and solution.

PeopleSoft Production

Application Support

1

Software Engineer/Sr Software Engineer

6 to 8 years

BE/MCA/MSc (Regular)

Participate in the configuration of a global Project Control Application and provide application support post launch.  Require 5-7 years of Peoplesoft Financial Applications with preferred experience in 9.0 level.  Experience in configuration and report development required.

IT technical resources required to support the development, launch, and production support of the Global Project Control and Procurement Application.

Enterproj (V buyer)

4

Software Engineer/Sr Software Engineer

4 to 6 years

BE/MCA/MSc (Regular)

Develop Application solutions in Teamcenter Enterprise application based on new business requirements, or production application related issues, including solution documentation and unit testing.

Must possess knowledge in Server Side and Thin Client application development, Knowledge in C, C++, Java, J2EE, XML, JavaScript, JSP, Oracle Application Server Provide end user application support as needed.

GBC

1

Software Engineer/Sr Software Engineer

4 to 6 years

BE/MCA/MSc (Regular)

Application Support of TcEC (Teamcenter for Environmental Compliance).Loading of administrative data (substance lists, user codes, cross-reference tables, etc.) .Administration and management of code for TcEC.  Execute code updates for development and production environments .Provide application support to business for issues within the TcEC application and supporting processes (business and technical) .Support validation testing of enhancements and Bug Fixes.

QAD

4

Software Engineer/Sr Software Engineer

1 to 2 Yrs

BE/MCA/MSc (Regular)

Exposure in QAD MFG Pro, Progress, Q-xtend., Interact with Visteon key users for requirements. Interact with off shore team to deliver as required.Guide off shore team on on functionality/business processes, solution design Testing etc

Supply Chain Analyst ( IT)

1

Supply Chain Analyst

5 to 8yrs

BE/MCA/MSc (Regular)

Integrate completely with global community and customers , Support of ERP Supply Chain IT solutions, including the creation and execution of support plans, General understanding of all versions of QAD and bolt on products of QAD

Mobile Application Developer

1

Developer

3 to 5yrs

BE/MCA/MSc (Regular)

Responsible for rapid development of applications both web based and on mobile platforms such as Blackberry or iPhone. These applications will need to be secure, and work with the Visteon intranet environment. Knowledge of database interface to SQL Server and Oracle. Java - Blackberry, HTML, java script, flash, SQL Server, Oracle, CSS.

Web focus

1

Developer

3 to 5yrs

BE/MCA/MSc (Regular)

Experience as a developer with IWAY/Webfocus Tools, working across multiple projects to deliver on time solutions based on customer deliverables, Experience performing related development across reporting / data warehouse activities. Webfocus report development tools (Dev Studio, creating dashboards, MRE, JAVA script, HTML)Webfocus development against SAP, QAD/MFG Pro, Oracle, DB2, IMS Mainframe databases,  Experience with OLAP - based reporting, query and analysis, and data visualization (dashboard) applications. Strong SQL Knowledge.

SPE

3

Supplier Performance Engineer

3 to 4yrs

BE EEE

Working knowledge of Advanced Product and Quality Planning, including PFMEAs and Control Plans, and Production Part Approval Process. Working knowledge of statistical tools including SPC, Gage R&R, and capability analysis.

Supplier Follow up Analyst

5

11 Analyst/ 1

 

 Sr.Analyst

1 to 2yrs

BSC/BBA,BCS

Resolve payment issues, Following up on receipting issues, Working with Vendor Master team to rectify remit to address, Work with SPE team to find PSW's ,Work with suppliers on reconciliation, Support Cash In Advance (CIA)  process, Set suppliers up in CIA, Reconcile payments, ASN, and receipts, Provide information to the suppliers to understand how cash applications to shipments, Provide reports by supplier,across information systems

Accounts Payable

1

Senior Analyst

2 to 4 yrs

BCom,Mcom

2 to 4years of industry experience with at least 1 years experience in Global Accounts Payable Process preferably for an automotive industry. Hands on experience in AP Process in any of the following payments

Total

26

 

 

 

 

 

Regards

Human Resources

 
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...