நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, November 12, 2012

JOBS IN Qatar


  

--SEND CV TO   Rao International <admin@raointl.com> wrote:

From: Rao International <admin@raointl.com>


Subject: Pipe Line Supervisor for Qatar


The sender of this email is registered with Naukri.com as Rao International
Dear Candidate,
PLEASE READ AND MENTION WHICH POSITION YOU WANT TO APPLY.

We are looking for candidates to fill the following positions of one of our clients in QATAR

OPERATION SECTION

(1) PIPE LINE ENGINEERS

Qualification Requirement: BS in Mechanical or Civil Engineering with post secondary training; Experience: Min 10 years in the operations of water transmission & distribution systems and 5 years relevant field of work; Scope of work : To plan and direct the efficient operation of the whole Qatar water transmission & distribution networks inclusive of manpower, commissioning of new transmissions mains and interconnection of any new primary mains to the existing distribution networks.
Driving License in Home Country : Required

(2) SUPERVISORS
Qualification Requirement: Technical Diploma or higher ; Experience: Min 10 years as Supervisor and 5 years relevant field of work ; Scope of work : To attend and supervise any pipeline field works / shutdowns
Driving License in Home Country : Required

(3) PUMP OPERATORS
Qualification Requirement: Technical Diploma or higher; Experience: Min 5 years as Pump Operator. Previous knowledge exp with SCADA operation is a must; Scope of work : To operate the reservoirs and pumping stations

(4) VALVE OPERATORS
Qualification Requirement: Should be at least technical course graduate. Basic knowledge about water network apparatuses etc. ; Experience: Min 5 years as Vale Operator in any similar industry ; Scope of work : To carry out valves operating in the transmission and distribution networks under supervision of Field Inspectors
Driving License in Home Country : Required

(5) VALVE HELPERS
Qualification Requirement: Should be at least secondary school graduate; Experience: Min 2 years in any similar utility; Scope of work : To assist Valve operators in valves operating.

MAINTENANCE & EMERGENCY SECTION - PIPE LINE

(1) SHIFT EMERGENCY SUPERVISORS
Qualification : 2 years high diploma in Civil Engineering / Mechanical; Experience: Min 8 years exp in maintenance & emergency ; Scope of work : To control the full cycle of water customer complaints process starting from receiving the complaints from the call center until work completion. Fully responsible of all emergency activities, personnel (Field inspectors & pipe fitter), vehicles, Customer tanker supply and crew performance during his shift. Follow-up damage claims in case of pipeline damage by contractors.
Driving License in Home Country : Required

(2) FIELD INSPECTORS EMERGENCY
Qualification Requirement: 2 YEARS Diploma or its equivalent or higher, Experience: Min 5 years as maintenance field Inspector of water networks; Scope of works : To inspect all emergency works include investigation, follow up contractors and pipe fitters during daily maintenance works
Driving License in Home Country : Required

(3) FIELD INSPECTORS MAINTENANCE
Qualification Requirement: 2 years diploma or its equivalent or higher ; Experience: In 5 years as maintenance field Inspector of water networks; Scope of work : To carry out all Emergency water networks maintenance works such as water leaks, repair. Meter replacement and all maintenance works for main pipelines (Distribution & Transmission) & service connections
Driving License in Home Country : Required

(4) PIPE FITTERS
Qualification Requirement: Primary level education; Experience: Min 5 years exp in similar field, Scope of work : To carry out all emergency water networks maintenance works such as water leaks, repair, meter replacement and all maintenance works for main pipelines (distribution and transmission) & service connections.
Driving License in Home Country : Required

(5) EXCAVATION COORDINATORS
Qualification Requirement: Higher secondary school or its equivalent, Experience: Min 3 exp in the dealing with all government dept; Scope of work : To process and follow up road opening applications to emergency and scheduled works

(6) TECHNICAL ASSISTANCE
Qualification Requirement: Higher Secondary School or higher; Experience: Min 5 years exp in similar field; Scope of work : To record all incoming & outgoing correspondence, photocopying, filling records, word processing and handling all paper works and other clerical duties and to assist emergency Shift Supervisor in received water complaints from call center during his shift and prepare daily, weekly and monthly reports on quantities of cases reported.
Driving License in Home Country : Required

(7) EXCAVATION LABOURS
Qualification Requirement: Primary level education; Experience: Min 5 years in similar field; Scope of work : To assist pipe fitters carrying out the emergency maintenance and repair works. Works include all type of civil works, excavations using hand tools or small machinery and backfilling works for emergency repair work of service connections and Mains of the distribution network and assisting Pipe Fitters during maintenance activities of service connection and Main pipelines of water networks and loading and unloading the tools, equipments and repairing materials.

(8) TANKER ASSISTANCE (LABOURERS)
Qualification Requirement: Primary level education; Experience: Min 5 years exp in similar field ; Scope of work : To assist tanker drivers during filing tanker from tanker filling stations and supplying water to KHARAMAA"S customers.

MAINTENANCE & EMERGENCY SECTION - RESERVOIRS & PUMPING STATIONS

(1) ELECTRICAL TECHNICIANS
Qualification : Diploma in Electrical Engineering or Electrical two years trade certificate, Job Experience : Min 5 years exp for diploma holder and 8 years for trade certificate holder in similar water company / industries, Scope of works: To assist Foreman to carry out the day to day works in Pumping Station and Well field Station.
Driving License in Home Country : Required

(2) MECHANICAL TECHNICIANS
Qualification : Diploma in Mechanical Engineering or Mechanical two years trade certificate; Job Experience : Min 5 years exp for diploma holder and 8 years for trade certificate holder in similar water company / industries ; Scope of works: To assist Foreman to carry out the day to day works in Pumping Station and Well Field Station;
Driving License in Home Country : Required

(3) INSTRUMENT TECHNICIANS
Qualification : Diploma in Instrumentation control engineering or Electronic instrumentation engineering or Instrumentation two years trade certificate ; Job Experience: Min 5 years exp for diploma holder & 8 years for trade certificate holder in similar water company / industries ; Scope of works: To assist Instrument Foreman to carry out the day to day works in Pumping Station and Well Field Station.
Driving License in Home Country : Required

(4) MECHANCAL FORMAN:
Qualification : 3 YEAR DIPLOMA IN Mechanical Engineering with eight years exp in similar water company / industries ; Job Experience: Min 8 years exp for diploma holder & 12 years for trade certificate holder in similar water company / industries ; Scope of works: To assist Mechanical Technicians to carry out their works in proper manner during the maintenance work of Pumping stations.
Driving License in Home Country : Required

(5) TECHNICAL ASSISTANCES
Qualification : Secondary School or higher; Job Experience: 5 years of extensive exp in all facets of project document controlling and global document management in water industries etc. Scope of works: To carry out daily clerical works
(6) MECHANICAL SKILLED HELPERS
Qualification : Secondary certificate & technical certificate course with one or two years exp. ; Job Experience: Min 1 year exp in similar field ; Scope of works: To assist Mechanical Technicians to carry out their works in proper manner during the maintenance work of pumping stations

WATER GEOGRAPHIC INFORMATION SECTION

(1) GIS SURVEYORS
Qualification : Secondary certificate + Technical certificate course with 5 years exp ; Job Experience: Min 5 years exp in similar field; Scope of works: To carry out the day to day works at Water projects sites.
Driving License in Home Country : Required

(2) SURVEYOR ASSISTANTS
Qualification : Primary level education ; Job Experience: Min 3 years exp in similar field ; Scope of works: Assist GIS Surveyor to carry out the day to day survey works at water projects sites.

(3) GIS TECHNICIANS
Qualification :Min Bachelor degree or diploma in CAD/CAM or GIS. Training in cartography, ESRI ArcGIS, databases; Job Experience: Min 3 year exp in similar field ; Scope of works: To carry out the day to day GIS data, processing, QA/QC and As-built verification works in various offices

WATER LOSS AND LEAK DETECTION

(1) WB& L SUPERVISORS
Qualification : Technical diploma in an Engineering discipline with ten years exp; Job Experience: Min 10 years exp in an engineering environment ; Scope of works: To assist the engineer in carrying out water balance and leak detection in district metered areas
Driving License in Home Country : Required

(2) WB&L INSPECTORS
Qualification :Technical diploma in an Engineering discipline with 5 years exp ; Job Experience: Min 5 years exp in an engineering environment ; Scope of works: To carry out water balance and leak detection in district metered areas
Driving License in Home Country : Required

(3) WB& L TECHNICIANS
Qualification : Secondary School or higher certificate with 5 years work exp ; Job Experience: Min 5 years exp in an engineering environment; Scope of works: To assist the Inspectors in carrying out water balance and leak detection in district metered areas.
Driving License in Home Country : Required

If you are interested, send us your CV along with scanned copies of qualification / experience certificates, Passport copy and copy of Driving License (where applicable)

Mathew Thomas,
Rao International,
501, Madhuban Bldg (5th Floor),
55, Nehru Place,
New Delhi-110 019
email: admin@raointl.com
Is this job relevant to you? Yes No
Your feedback would help us in sending you the most relevant job opportunities
Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as Rao International (jobs@raointl.com, J 2/82 Sujan Singh Park, NEW DELHI, Delhi - 110003) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: compliance@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.
Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact compliance@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search
Update Your Resume Now

Create your own job alert to receive similar jobs posted on Naukri.com directly in your inbox.


Your Resume has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your resume written by Experts.
Call 1800-102-5557 now! (Toll-Free)
Catch India as it happens with the Rediff News App. To download it for FREE, click here
__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:
.
__,_._,___--
A.Rahim Basha


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...