நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, March 27, 2012

OPPORTUNITY WITH ONE OF THE BEST CORPORATE COMPANY IN SAUDI ARABIA 
 
    "URGENT OPENINGS"
 
 
S:NO
DESCRIPTION
Positions Required
Job Reference No.
1
Project Manager/Administrator Personnel
2
CTC/IT/PM/Oracle-032012 - 1
2
Senior Technical Support Specialist
2
CTC/IT/STSP- 032012 - 2
3
Technical Support Specialist
14
CTC/IT/TSS 032012 - 3
4
Hardware Support Specialist
2
CTC/IT/HSS- 032012 - 4
5
Help Desk Specialist
3
CTC/IT/HDS- 032012 - 5
6
Help Desk Analyst
3
CTC/IT/HDASP- 032012 - 6
7
Senior Oracle APPS DBA
1
CTC/IT/SOADAB- 032012 - 7
8
Senior Oracle Application Developer
4
CTC/IT/SOAD- 032012 - 8
9
Senior Linux Administrator
1
CTC/IT/SLA- 032012 - 9
10
Senior Database Administrator
2
CTC/IT/SDA- 032012 - 10
11
Senior System Administrator
3
CTC/IT/SSA- 032012 - 11
12
Senior Hardware Engineer
1
CTC/IT/SHE- 032012 - 12
13
Senior Network Engineer
5
CTC/IT/SNE- 032012 - 13
14
Senior Wireless Engineer
2
CTC/IT/SWE- 032012 - 14
15
Network Cable Technician
3
CTC/IT/NCT- 032012 - 15
16
Senior Web Developer
6
CTC/IT/SWD- 032012 - 16
17
Web Designer
1
CTC/IT/WD- 032012 - 17
18
IT Project Management Coordinator
1
CTC/IT/ITPM CO- 032012 - 18
19
IT Document & Library Clerk
2
CTC/IT/IT D&LC- 032012 - 19
20
Senior GIS Specialist
1
CTC/IT/SGISSPL- 032012 - 20
21
Banner Oracle Functional &Technical Analyst
1
CTC/IT/BOF&TA- 032012 - 21
    22
Banner Oracle Student Information System Analyst
         1
CTC/IT/BOSISA- 032012 - 22
23
Banner Oracle Student Information System Analyst Finance Analyst
1
CTC/IT/BOSISAFIN- 032012 - 23
24
Oracle ERP /e-Business HR  Analyst
1
CTC/IT/OERP HRA- 032012 - 24
25
Oracle ERP /e-Business Project  Analyst
1
CTC/IT/OERP PRA- 032012 - 25
26
Oracle ERP /e-Business Reports  Analyst
1
CTC/IT/OERP REA- 032012 - 26
27
Help Desk Supervisor
1
CTC/IT/HDS- 032012 - 27
28
Software Application Developer
2
CTC/IT/SAD- 032012 - 28
29
Senior PC Support Technician
2
CTC/IT/SPCST- 032012 - 29
30
PC Support Technician
4
CTC/IT/PCST- 032012 - 30
31
Computer Hardware Technician  
2
CTC/IT/CHT- 032012 - 31
32
Cable Technician
1
CTC/IT/CT- 032012 - 32
 
NOTE:
    Candidates can apply from INDIA ,For the specilaized ORACLE Based JOBS in the above table.
 
Post Your Valuable CV's to the following ID's
 and
 
Contact Person:
Mr. Arifulla (0546254042)
 No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...