நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Tuesday, March 27, 2012

L & T Limited – Recruitment for Hydrocarbon Construction and Pipeline Projects in UAE.


Subject: L & T Limited Ц Recruitment for Hydrocarbon Construction and Pipeline Projects in UAE.
------------------- Recruitment for ongoing Cross-country Pipeline and Process Plant Projects in UAE -------------------
Larsen &ToubroLimited is India's leading technology, engineering, construction and manufacturing company, with a track record of projects in India and overseas. With a group turnover exceeding US$ 11.7 billion, the company enjoys leadership position in several sectors: Hydrocarbon Construction & Pipeline, Buildings & Factories, Industrial Projects & Utilities, Infrastructural Projects, Power, Nuclear, Defence, Electrical and Fabrication of Equipment & SystemsЕ
Expanding its horizons to meet the challenges of the global market, the Company is establishing its presence strongly in GCC (Gulf Cooperation Council) countries - UAE, Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Qatar and Bahrain and is currently executing projects in oil & gas in EPC Process Plant and Pipelines.
For our ongoing Hydrocarbon Construction & Pipeline projects in UAE, we need key professionals to take up challenging assignments and build a career through achievement and empowerment.
For all positions :-
 • Relevant experience in medium to large EPC/composite construction projects (Cross-country Pipeline / Process Plant) within GCC is essential.
 • Bachelor / Single status postings preferred. Family status may be considered for senior positions.
 • Compensation package will not be a constraint for deserving candidates.
Interested candidates meeting our above requirements are requested to mail their CV's along with proof of education, experience & present salary to recruit@lntenc.ae with position applied in the subject line on or before 25th March 2012. Applications will be kept confidential.
 1. Construction Manager - Mechanical (Pipeline / Plant) - Degree / Diploma in Engineering with 12-20 yrs experience (with 4-10 yrs in Gulf region).
 2. Design & Engineering - Manager / Engineer (Pipeline & Plant) - Degree in Mechanical Engineering with at least 8-15 yrs of relevant experience
 3. Manager / Engineer (Estimation & Proposal) - (Pipeline / Plant) - Degree in Mechanical Engineering with at least 8-15 yrs of relevant experience
 4. Planning Manager/Project Control/Engineer-(Pipeline / Plant)-Degree in Mechanical Engineering, Primavera with 4-15 yrs or, Diploma Engineer with 8-20 yrs of relevant experience
 5. Contract Administrator / Engineer - (Pipeline / Plant) - Degree in Mechanical Engineering with 8-15 yrs of relevant experience
 6. Mechanical Engineer (Piping / Pipeline / Structural / Equipment ) - Degree in Mechanical Engineering with 4-8 yrs or, Diploma Engineer with 6-12 yrs of relevant experience
 7. Civil Engineer - (Pipeline / Plant) - Degree in Civil Engineering with 4-8 yrs or, Diploma Engineer with 6-12 yrs of relevant experience. Knowledge in Structural work execution would be an added advantage.
 8. Welding Engineer - Degree in Metallurgical / Mechanical / Welding engineering with 4-10 yrs or, Diploma with 6-15 yrs of relevant experience
 9. Quantity Surveyor / Billing Engineer (Client / Sub-contractor billing) - Degree / Diploma in Mechanical / Civil Engineering with 4-15 yrs of relevant experience
 10. QA/QC Manager / Engineer / Inspector / Supervisor (Mechanical / Civil) - Relevant Degree in Engineering with 4-15 yrs or, Diploma Engineer with 6-15 yrs experience
 11. Welding / Coating Inspector (CSWIP 3.1 / AWS / NACE / BGAS) - Degree in Mechanical Engineering with 4-8 yrs or, Diploma Engineer with 6-12 yrs of relevant experience
 12. HSE Manager / Engineer / Supervisor - Degree / Diploma in Engineering. Must have recognized Diploma in Industrial Safety with 2-20 yrs relevant experience

To remove yourself from this mailing list, please click here to unsubscribe newsletter from your mail account

--
Thanks & Regards,
A Mohidheen Ershath.__._,_.___
Recent Activity:
Do they not then think deeply in the Qur'an, or are their hearts locked up (from understanding it?) - The Noble Quran 47:24

роЗроирпНродроХрпНроХрпБро┤рпБроородрпНродро┐ро▒рпНроХрпБ роЙроЩрпНроХро│родрпБ роХро░рпБродрпНродрпБроХрпНроХро│рпИ  nellaieruvadi@yahoogroups.com роОройрпНро▒ рооро┐ройрпНроЕроЮрпНроЪро▓рпН роорпБроХро╡ро░ро┐роХрпНроХрпБ роЕройрпБрокрпНрокро╡рпБроорпН.

рокропройрпБро│рпНро│ родроХро╡ро▓рпНроХро│рпИропрпБроорпН роПро░рпНро╡ро╛роЯро┐ роЪроорпНрокроирпНродрооро╛рой родроХро╡ро▓рпНроХро│рпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН роЪрпЖропрпНродро┐роХро│рпИропрпБроорпН роЕройрпБрокрпНрокро▓ро╛роорпН.

роЙроЩрпНроХро│рпБроХрпНроХрпБродрпН родрпЖро░ро┐роирпНрод роПро░рпНро╡ро╛роЯро┐ роирогрпНрокро░рпНроХро│ро┐роЯроорпН роЗроирпНродроХрпНроХрпБро┤рпБроородрпНродрпИрокрпН рокро▒рпНро▒ро┐ родрпЖро░ро┐ро╡ро┐роХрпНроХро╡рпБроорпН. роЬро╕ро╛роХрпНроХро▓рпНро▓ро╛ро╣рпН ро╣рпИро░ро╛
.

__,_._,___


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...