நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, June 9, 2011

VISTEON Automotive Software and Product dev, Chennai; Analyst/Developer; Multiple Openings: PeopelSoft, QAD, Web. Purchasing, Supply chain, Accounts, IT Infra---------- Forwarded message ----------
From: TNTJ Job <tntjjob@gmail.com>
Date: 8 June 2011 14:06
Subject: VISTEON Automotive Software and Product dev, Chennai; Analyst/Developer; Multiple Openings: PeopelSoft, QAD, Web. Purchasing, Supply chain, Accounts, IT Infra
To: tntjjob <tntjjob@googlegroups.com>
Dear All,

 

Assalamu Alaikum

 

If you are meeting the requirement, then only forward your resumes to the below mail ID.

 

Otherwise please dont send any resumes. 

 

 

Sincere Regards

TNTJ-SW--- On Mon, 6/6/11, Amanullah, Salim (S.) <> wrote:Hi,
Please find the opening at Visteon, Chennai Automotive Software and Product Development Company.
 
The summary of opened positions as below: (For detailed job description, please find attached the JD_VGSS.doc)
 
IMPORTANT:
 
Kindly send your resume to salim.amanullah@gmail.com with subject as Application Name
 
Please find attached the employee referral summary sheet, kindly fill this and submit it along with the referral resume.
 
Application Name
Open Positions
Designation
Exp Level
Education Qualification
Skill Set
Purchasing
2
French/German Language Specialists
2 to 3yrs
Any non engineering degree with a first Class
Industry exposure with French, German skills, Excellent Written and Communication Skills in French, German Language.
PeopleSoft
Application Support
1
Developer
3 to 5yrs
BE/MCA/MSc (Regular)
Responsible for the development of system environments to support the test, configuration, golden configuration, data migration, and production environments. Position requires extensive knowledge of People Tools 8.4 or higher and experience in the development and launch of Peoplesoft Finance Applications.
People Soft
Procurement
1
Developer
3 to 5yrs
BE/MCA/MSc (Regular)
Providing technical support for the Global PeopleSoft Requisition & Procurement application.  As a PeopleSoft application developer you will be responsible for providing technical programming expertise, unit & system testing and solution.
PeopleSoft Production
Application Support
1
Software Engineer/Sr Software Engineer
6 to 8 years
BE/MCA/MSc (Regular)
Participate in the configuration of a global Project Control Application and provide application support post launch.  Require 5-7 years of Peoplesoft Financial Applications with preferred experience in 9.0 level.  Experience in configuration and report development required.
IT technical resources required to support the development, launch, and production support of the Global Project Control and Procurement Application.
Enterproj (V buyer)
4
Software Engineer/Sr Software Engineer
4 to 6 years
BE/MCA/MSc (Regular)
Develop Application solutions in Teamcenter Enterprise application based on new business requirements, or production application related issues, including solution documentation and unit testing.
Must possess knowledge in Server Side and Thin Client application development, Knowledge in C, C++, Java, J2EE, XML, JavaScript, JSP, Oracle Application Server Provide end user application support as needed.
Service Desk Analyst
1
Analyst/Sr.Analyst
3 to 5years
BE/MCA/MSc (Regular)
 Review and managed the enterProj Service Desk work queue and mailbox continuously.Interact with enterProj users to troubleshoot issues, determine the corrective actions, and gather requirements when required for all issues.Create use cases for application testing and perform use case testing as required.Update training materials as required.Post FAQs and other common problem documents to the CA Serviced Desk Knowledge Center and keep them updated.Create, update and manage all aspects of the Change Order process to support application releases.Compile and present application usage statistics as required.Update internal web sites as needed. This is a very small roll and will require beginner level knowledge of html.
Web Developer
2
Software Engineer/Sr Software Engineer
4 to 6 years
BE/MCA/MSc (Regular)
Web Developer – Provide support and development for my Visteon portal and www.visteon.com.  Focus will be on developing new functionality for my Visteon portal including.  Skills include .net, SQL server, JavaScript, Java a plus.
GBC
1
Software Engineer/Sr Software Engineer
4 to 6 years
BE/MCA/MSc (Regular)
Application Support of TcEC (Team center for Environmental Compliance).Loading of administrative data (substance lists, user codes, cross-reference tables, etc.) .Administration and management of code for TcEC.  Execute code updates for development and production environments .Provide application support to business for issues within the TcEC application and supporting processes (business and technical) .Support validation testing of enhancements and Bug Fixes.
QAD
4
Software Engineer/Sr Software Engineer
1 to 2 Yrs
BE/MCA/MSc (Regular)
Exposure in QAD MFG Pro, Progress, Q-xtend., Interact with Visteon key users for requirements. Interact with off shore team to deliver as required.Guide off shore team on on functionality/business processes, solution design Testing etc
Supply Chain Analyst ( IT)
1
Supply Chain Analyst
5 to 8yrs
BE/MCA/MSc (Regular)
Integrate completely with global community and customers , Support of ERP Supply Chain IT solutions, including the creation and execution of support plans, General understanding of all versions of QAD and bolt on products of QAD
Web focus
1
Developer
3 to 5yrs
BE/MCA/MSc (Regular)
Experience as a developer with IWAY/Webfocus Tools, working across multiple projects to deliver on time solutions based on customer deliverables, Experience performing related development across reporting / data warehouse activities. Webfocus report development tools (Dev Studio, creating dashboards, MRE, JAVA script, HTML)Webfocus development against SAP, QAD/MFG Pro, Oracle, DB2, IMS Mainframe databases,  Experience with OLAP - based reporting, query and analysis, and data visualization (dashboard) applications. Strong SQL Knowledge.
Qlickview
1
Developer
3 to 5yrs
BE/MCA/MSc (Regular)
This Developer will be responsible for developing, testing and implementing new reports/dashboards or modifying existing ones with data from multiple sources.  Candidate with strong analytical and programming skills to create reports and dashboard in Qlikview application and ability to work in a fast pace development environment. 
SPE
4
Supplier Performance Engineer/Sr Engineer/ TL
3 to 10yrs
BE EEE
Working knowledge of Advanced Product and Quality Planning, including PFMEAs and Control Plans, and Production Part Approval Process. Working knowledge of statistical tools including SPC, Gage R&R, and capability analysis.
Supplier Follow up Analyst
4
4Analyst
1 to 2yrs
BSC/BBA,BCS
Resolve payment issues, Following up on receipting issues, Working with Vendor Master team to rectify remit to address, Work with SPE team to find PSW's ,Work with suppliers on reconciliation, Support Cash In Advance (CIA)  process, Set suppliers up in CIA, Reconcile payments, ASN, and receipts, Provide information to the suppliers to understand how cash applications to shipments, Provide reports by supplier,across information systems
Accounts Payable
1
Senior Analyst
2 to 4 yrs
BCom,Mcom
2 to 4years of industry experience with at least 1 years experience in Global Accounts Payable Process preferably for an automotive industry. Hands on experience in AP Process in any of the following payments
1
Engineer
3 to 5yrs
Graduates/Engineers
Provide break fix and troubleshooting service. Provide in-plant IT Operations support for all IT Infrastructure and Operating systems including PCs, locally administered servers, workstations, network routers, network nodes, printers, scanners, plant floor devices. Execute incident, problem and change management processes using the designated tracking tool. Face off to Visteon business customers within the plant ensuring excellent customer service.
Total
30
 
 
 
 
 
Regards
Human Resources
 
 
Thanks and Regards,
Salim
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...