நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, May 5, 2011

WAREHOUSE MAN for leading Manufacturing & Fabrication Co.(Saudi Arabia)
ZAMIL INDUSTRIAL.
Greetings from Soundlines group!!!
Dear Candidate,
One of your esteemed clients in Saudi Arabia pioneer in Manufacturing and Fabrication requires the following position for their HVAC Spare Parts Division in Dammam- KSA.

Positions required!!!!!!!
1) WAREHOUSE MAN
PERSON SPECIFICATIONS:
• Academic education : High School Pass
• Minimum 1 years experience in handling large store â€" preferably in HVAC industry
• Experience in handling fork-lifts and other material-handling equipment
• Knowledge in computerized data-entry will be an added advantage
• Customer-orientation
• Age not exceeding 30, reliable in cases of exceptional experience.

JOB RESPONSIBILITIES:
1. Handles flow of materials effectively into and out of stores
2. Unloads, loads, stocks and retrieves spare parts and material
3. Maintains files, documents, ledgers in respect of stock
4. Assists Parts controller in all activities pertinent to handling of stores.
5. Assists parts sales personnel in their service to customers
6. Acts as Parts Controller in the absence of Parts Controller
7. Effectively controls helpers in stores
8. Serves the customer with care and promptness resulting in excellent customer satisfaction
9. Upgrades his knowledge and skills in relevant fields.

2) SALESMAN
PERSON SPECIFICATIONS:
A diploma in Heat Ventilation Air Conditioning or other related course.
Minimum 2 years experience in Sales at a HVAC parts / service company.
With sound knowledge on the principles of Heat Ventilation and Air Conditioning.
Good communication skills in English and Arabic language.
Proficient in Microsoft Office Application.
Good Interpersonal and Customer Service Skills.


JOB RESPONSIBILITIES:

1 CUSTOMER SERVICE â€" Provide the required level of Customer Service to all of the OTC / showrooms’ customers within the defined Company Standards and Policies in order to maintain or exceed customer needs and expectations.

Provide to the customer’s their required spare parts / materials timely and accurately.
Respond to customer additional request.
Resolve customer issues and complaints.

2 STOCK MANAGEMENT â€" Monitor and maintain the required stock level of A/C spare parts and materials in the Showroom / OTC in order to ensure its continuous availability to the customer as and when it is needed.

Monitor the spare parts / materials of the OTC / Showroom to ensure the necessary stock level is available.
Request for additional spare parts / materials to maintain the level required.
Conduct periodic checks / inventory of the OTC / Showroom’s stock level and communicate to the Supervisor and other relevant parties on any discrepancies.

3 LOSS PREVENTION â€" Carry out the required Safety and Security in his assigned OTC / showroom in line with the established guidelines and procedures in order to minimize or prevent possible damage or loss of Company Properties and assets.

Be updated on the Company’s Policies and Procedures on Safety and Security and implement it at his assigned OTC / Showroom.
Carry out the correct handling and storing of spare parts / materials.
Identify any possible safety / security issues in the OTC / showroom and inform the Supervisor immediately.

4 FILING / DOCUMENTATION â€" File and maintain all relevant documentation on spare parts / material stocks in order to provide future reference for stock audits and inventory.

Maintain all of the received files, ledgers and documentation on stock spare parts receipt, delivery and inventory in the proper folders.
Maintain proper storage of the files / folders to prevent loss of documentation.


If you feel that your job profile is in line with the company’s requirement please do apply with your updated resume along with experience certificates on zamilindustrial@gmail.com
CV SELECTION IN PROCESS
Please note that only relevant candidates, ready to relocate to KSA, ready to work in above mentioned details, and currently located in India may apply.
We would be glad to attend your queries (if any on) 022-66283333 â€" EXT-137
Warm regards,
AMJAD KHAN
Recruitment Co-ordinator
Soundlines Group.
[Govt. Licence No.3311/MUM/PER/1000+/5395/99]
Tel: 022-66283347 EXT.: 137, Fax: 022-22046060
Email: amjad@soundlinesgroup.com
Web: www.soundlinesgroup.com
Head Office: 4/58, Kamal Mansion, Haji N.A.Azmi Marg, Colaba, Mumbai - 400005, India.
REAL ESTATE | CONSTRUCTION | HR CONSULTANCY | HOSPITALITY | TRAVEL & TOURISM | HEALTH CARE

Disclaimer:
The sender of this email is registered with naukri.com as SoundLines Inc (bilal@soundlinesgroup.com, 4/58 Kamal Mansion Haji Niyaz Ahmed Azmi Marg, Colaba, MUMBAI, Maharashtra - 400005) using Naukri.com services. The responsibility of checking the authenticity of offers/correspondence lies with you.

If you consider the content of this email inappropriate or spam, you may:
  1. Report abuse by forwarding this email to: abuse@naukri.com
  2. You can also Block this Company from searching your resume in the database.

Advisory: Please do not pay any money to anyone who promises to find you a job. This could be in the form of a registration fee, or document processing fee or visa charges or any other pretext. The money could be asked for upfront or it could be asked after trust has been built after some correspondence has been exchanged. Also please note that in case you get a job offer or a letter of intent without having been through an interview process it is probably a scam and you should contact abuse@naukri.com for advise.

To be on the top of Employer's Resume Search Update Your Resume Now

Your CV has only 30 seconds to impress a Recruiter. Get your CV written by experts.
Call 1800-102-5557 (toll free) now!

Ads by Google
Career Counseling Second Job


Partner Sites
Find your dream match on Jeevansathi.comGet career advice on asknaukri.com

Buy/Sell/Rent Property on 99acres.com Build your professional network on Brijj


Sponsored Links
Try visual studio 2008. It's FreeNo comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...