நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, December 19, 2011

Vaccancies @ King Faisal University, Saudi Arabia: M,Sc./M.Tech, Ph.D.,Assalamalaikum,
 
Dear Brothers,
 
Kindly forward and spread among qualified students the following vacancy(s).
The deadline for accepting applications is February 15, 2012.
There are so many such vacancies coming in KFU and other Saudi Universities. Unfortunately most of our Students are unaware.
Earlier such posts were there I tried to find out any Muslim candidate, but couldn't.
For any details in this regard please dont hesitate to contact me. (HIDAYATH KP)
 
For lecturer and lab administrator posts M.Sc./M.Tech. can apply.
For other Faculty posts Ph.D. required.
 
Full/Associate/Assistant Professor, Lecturer and Lab Administrators

The College of Engineering (COE) at King Faisal University (KFU) in Al-Ahsa, Saudi Arabia invites applications for full-time faculty position at the rank of Full/Associate/Assistant Professors, Lecturer (MSc. Holder) and lab administrators (MSc. Holder) in the areas of:
 Chemical Engineering
 Civil and Environmental Engineering
 Electrical Engineering
 Materials Engineering
 Mechanical Engineering
 Bio-Medical Engineering
 Water Desalination Engineering

The COE was formed in 2007 and is currently home to faculty and staff of 30 members and a student population of over 400. The COE is growing rapidly and expected to serve more than 50 faculty members and student population of more than 700 within the next couple of years. The COE is proud to be the first in the Middle East to deploy Project-Based Interdisciplinary Curriculum approach to all of its undergraduate programs.
Successful faculty applicants who join the COE are expected to develop and maintain a productive program of research and to contribute to a stimulating learning environment for students. Applicants at the faculty levels are expected to hold a Ph.D. degree with a strong commitment to research and teaching as well as serving the university.
 
Applicants are also expected to have superior ability to teach in English (as the language of instruction at KFU is English).
KFU was established in 1975 in Al – Hassa, the Eastern Province of Saudi Arabia. The campus is fairly close to two other modern cities: Al-Khobar and Dhahran. The university is about 100 miles from King Fahd International Airport, a short drive away from the Kingdom of Bahrain which is 35 km from Saudi Arabia's eastern coast and linked to it by the King Fahd Causeway. The climate during most of the academic year is quite pleasant with temperatures ranging from briskly cool to comfortably warm. Both Al -Hassa and Al – Khobar share a hot climate during June to September.
The University offers a generous benefits package that includes a competitive tax-free salary that is determined according to rank and experience, yearly round-trip air tickets for the faculty member and his/her family (spouse and up to two children), a one-time settling-in allowance, housing allowance, free health care insurance, paid holidays and summer vacation, and an end-of-contract gratuity. The University also offers an engaging research environment and provides opportunities for financial support for research.
 
For more details about KFU and COE please refer to our website at http://www.kfu.edu.sa/en/pages/home.aspx
Qualified and interested applicants should e-mail their letter of application and resume with a list of minimum three references to:

Faculty Affairs Committee
College of Engineering at Al- Hassa
King Faisal University, Saudi Arabia
E-mail Addresses: engineering-hassa@kfu.edu.sa, engineering.hassa@gmail.com
Review of applications begins immediately and continues until positions are filled. The deadline for accepting applications is February 15, 2012. While additional materials may be requested in the future.

--
HIDAYATH KP
Biotechnology and Tissue Culture Research Group
Date palm Research Center of Excellence
King Faisal University
Al Hofuf, Al Ahsa
Kingdom of Saudi Arabia
VISIT US : www.dprckfu.com

 
--
Jazakallahukhairan Katheeran,
Wassalam
Our goal is to seek the pleasure of Allah (swt) through the struggle of Iqamat-ud-Deen (establishment of the Islamic system of life) as spelled out in the Qur'an and the Sunnah of Prophet Muhammad (pbuh).

Narrated Anas (r.a.):
Allah's Apostle (s.a.w.s.) said, "Whoever possesses the (following)three qualities will have the sweetness of faith (1): The one to whom Allah and His Apostle becomes dearer than anything else; (2) Who loves a person and he loves him only for Allah's Sake; (3) who hates to revert to atheism (disbelief) as he hates to be thrown into the Fire."
(Bukhari & Muslim)
 


__._,_.___


Make sure our mails reach your inbox: click "Add to Contacts" to add saitji@yahoo.com to your address book, and click the "Not Spam" button if you found this email in your spam folder. If you prefer to leave the this group, just visit the groups homepage to unsubscribe.Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

-- 
With warm regards,

Moin Don
"Turn to ALLAH before you return to ALLAH".

 
 
 With best regards,


No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...