நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Monday, March 14, 2011

YOUR UNITED NATIONS COMPENSATION PAYMENT OF US$5.5M, DOLLARS.


AUDIT UNIT, UNITED NATIONS (WORLD BANK ASSISTED PROGRAMMED)DIRECTORATE OF
INTERNATIONAL PAYMENT AND TRANSFERS.
ADDRESS;870 UNITED NATIONS PLAZA 20-NEW YORK NY 10017
OUR REF: WB/NF/UN/XX028/2010


YOUR UNITED NATIONS COMPENSATION PAYMENT OF US$5.5M, DOLLARS.

ATTENTION: DEAR SIR/MADAMIT MAY INTEREST YOU TO KNOW THE URGENCY OF THIS CIRCULAR NOTICE COMING FROM MY DESK FOR THE FIRST TIME, I AM MR. BAN KI-MOON, SECRETARY TO (UNITED NATIONS). THE SUPERVISOR OF ALL CONTRACTS IN (UN), BUT IT IS UNFORTUNATE DISCOVERING THAT UP TILL NOW,YOU HAVE NOT RECEIVE YOUR $5.5M, COMPENSATION PAYMENT BEING SET ASIDE FOR OWED BENEFICIARIES.

MY MESSAGE TODAY IS TO INFORM YOU OF THE CIRCULAR TRUE REPORTS OF FINDING SUBMITTED LAST WEEK BY THE VERIFICATION DEBT PAYMENT COMMISSION BETWEEN JUNE 2010 - DECEMBER 30TH 2010, AND YOUR CIRCULAR FALLS IN TO THE GROUP C. WHICH HAS ITS A.T.M DELIVERY PAYMENT TO BE OFFSETT BY AN APEX BANK IN NIGERIA, THE UNION BANK OF NIGERIA P.L.C

BUT MAY BE THROUGH MISINFORMATION OR LACK OF CONFIDENCE YOU HAVE NOT BEEN ABLE TO CLAIM YOUR FUND PAYMENT,AND WE HAVE COME TO OBSERVE FROM OUR SECURITY NETWORK THAT YOUR FUND WAS INTERCEPTED BY OUR MEN IN DUBAI AS SOON AS IT LEFT THE MURTALLA INTERNATIONAL AIRPORT NIGERIA AND WE ARE TRYING NOW TO CONFIRM IF TRULY YOU ARE THE ONE THAT GAVE THE GO AHEAD FOR YOUR FUND TO BE AIRLIFTED THROUGH THAT ROUTE OR NOT,YOU ARE REQUESTED TO GET BACK TO ME AS SOON AS YOU RECEIVE THIS LETTER SO THAT WE CAN FINALLISE YOUR CASE.BEST REGARDS
MR. BAN KI-MOON
SECRETARY GENERAL UNITED NATIONS

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...