நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, January 13, 2011

JOB IN Saudi Oger Ltd (Construction company).,SAUDI ARABIA ,Walk In Interviews ( Mumbai :15th January 2011/Cochin:17th January 2011/Chennai:22nd January 2011)

 

 

 

Dear  All

 

JOB IN Saudi Oger Ltd (Construction company)., SAUDI ARABIA , Walk In Interviews ( Mumbai :15th January 2011/Cochin:17th January 2011/Chennai:22nd January 2011)

 

 

Saudi Oger Ltd., a construction company, was incorporated in January 1978 under the rules and laws of the Kingdom of Saudi Arabia with its headquarters in Riyadh . Saudi Oger Ltd. is a private company, wholly owned by the Rafic Hariri family.

Since its inception, Saudi Oger Ltd. has grown into a multi-company, multi-divisional organization with subsidiaries and affiliates in the Kingdom of Saudi Arabia and abroad.

With the fusion of western technical expertise achieved from its overseas subsidiaries and the Middle Eastern knowledge and experience, the Company has become the center of construction for prestigious and complex projects of advanced technology throughout the Middle East, Africa and Europe .

 

 

INTERVIEW SCHEDULE FOR ALL BELOW POSITIONs:

15th January 2011

Mumbai

G. Gheewala Human Resources Consultant
202 A, Bombay Market, Tardeo Road , Near Ac Market, Mumbai - 34,
Contact on: 022 66665325/29/82

17th January 2011

Cochin

M/S Career's World Travel & Trade Links
G - 51, Panampilly Nagar , Cochin - 36
Contact on: 0484 4144333 / 09388616013

22nd January 2011

Chennai

Apeejay Business Center
No. 12, Haddows Road , Nungambakkam High Road
Opp. To Passport Office, Chennai - 06
Contact On: 080 23432780 / 080 283335351

:: JOB ORDER NO :: 192 ::

POSITION

JOB ID

Maintenance Project

 

SOFTWARE / HARDWARE ENGINEER

 

Key Skills :  

experience in responsible Supervisory position relevant to his job assignment and experience in the Operation of Desalination

 

7 - 10 Years

 

SOFTWARE / HARDWARE ENGINEER

 

SOFTWARE / HARDWARE ENGINEER

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -Bachelor's Science Degree in Engineering

PRINCIPAL DUTIES: Will be responsible for operation of the Reverse Osmosis Water Treatment plant through SCS Control Room, Maintain Shift Log Book and assist to Supervisor for all other operational activities during the shift and other related work
assigned by his Supervisor.

EDUCATION:
Bachelor's Science Degree in Engineering. EXPERIENCE: Shall have seven (7) years experience. At least five (5) years of his recent experience in responsible Supervisory position relevant to his job assignment and experience in the Operation of Desalination Plants, Reverse Osmosis Plants or System employing similar types of sophisticated equipment, facilities and instruments. He shall have demonstrated high level of reliability to deal with emergency situations.. LANGUAGE REQUIREMENTS: Proficiency in English and knowledge of Arabic desirable.

 

 

GG19201

CCR ENGINEER

 

Key Skills :  

event operational experience in Potable Water production activities of Desalination Plants and Reverse Osmosis Water Treatment Plant

 

Experience:  

7 - 10 Years

 

CCR ENGINEER

 

CCR ENGINEER

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -Bachelor Degree in Civil or Mechanical Engineering

PRINCIPAL DUTIES: Responsible for supervision and control the operational plan to ensure supply of required quantity and quality of potable water supply to all industries/ customers. Should be fully responsible to the highest standards of reliability and safety on
round the clock basis. Capable of handling emergency situation like blackout and system abnormality in quickest possible time. EDUCATION: Bachelor Degree in Civil or Mechanical Engineering. EXPERIENCE: Minimum Experience of (07) years. At
least (05) years of his recent operational experience in Potable Water production activities of Desalination Plants and Reverse Osmosis Water Treatment Plant and shall be fluent in written & spoken in English

 

GG19202

HV ELECTRICAL ENGINEER

Key Skills :  

experience in electrical distribution related to maintenance of pump / hydro power plants & GT generators

 

7 - 10 Years

 

HV ELECTRICAL ENGINEER

 

HV ELECTRICAL ENGINEER

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -Bachelor Degree in Electrical Engineering

PRINCIPAL DUTIES: In charge of whole electrical power generation and distribution system and its protection system. Supervise and instruct the distribution system operator to operate the equipments with utmost safety & care and keep the system the equipments with utmost safety & care and keep the system balanced between incoming & outgoing supply. EDUCATION : Bachelor Degree in Electrical Engineering. EXPERIENCE : Minimum of 7 Years experience in electrical distribution related to maintenance of pump / hydro power plants & GT generators. He shall also have supervised the work of other operators for least 5 years of his recent operational experience in responsible supervisory position relevant to his job in the field . LANGUAGE REQUIREMENTS: Fluent in Written & Spoken in English

 

GG19203

SHIFT CHARGE ENGINEER

Key Skills :  

experience in operation of pumping / hydro power plants or equivalent

 

7 - 10 Years

 

SHIFT CHARGE ENGINEER

 

SHIFT CHARGE ENGINEER

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -Degree in Civil, Sanitary or Mechanical Engineering

PRINCIPAL DUTIES: To execute, supervise and control the operational plan to ensure supply of required quantity and quality of seawater to all industries Should be fully responsible for operation of all the equipment to the highest standards of reliability and safety on round the clock basis. Capable of handling emergency situation like blackout and system abnormality in quickest possible time. EDUCATION: Bachelor Degree in Civil, Sanitary or Mechanical Engineering. EXPERIENCE: Minimum of 7
Years experience in operation of pumping / hydro power plants or equivalent. He shall also work of other operators for least 7 years of his recent operational experience in responsible supervisory position relevant to his job. LANGUAGE REQUIREMENTS: Fluent in Written & Spoken in English.

 

GG19204

SAFETY ENGINEER

 

Key Skills :  

experience in operation of pumping / hydro power plants or equivalent

 

7 - 10 Years

 

SAFETY ENGINEER

 

SAFETY ENGINEER

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -Degree in Civil, Sanitary or Mechanical Engineering

PRINCIPAL DUTIES: To execute, supervise and control the operational plan to ensure supply of required quantity and quality of seawater to all industries Should be fully responsible for operation of all the equipment to the highest standards of reliability and safety on round the clock basis. Capable of handling emergency situation like blackout and system abnormality in quickest possible time. EDUCATION: Bachelor Degree in Civil, Sanitary or Mechanical Engineering. EXPERIENCE: Minimum of 7 Years experience in operation of pumping / hydro power plants or equivalent. He shall also work of other operators for least 7 years of his recent operational experience in responsible supervisory position relevant to his job. LANGUAGE REQUIREMENTS: Fluent in Written & Spoken in English.

 

GG19205

NETWORK ENGINEER

 

Job Summary

 

operational experience in responsible supervisory position relevant to his job in sanitary and industrial wastewater treatment plants

 

7 - 10 Years

 

NETWORK ENGINEER

 

NETWORK ENGINEER

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -Degree in Mechanical Engineering

PRINCIPAL DUTIES: Responsible for the biggest Sanitary & Industrial & wastewater treatment plant and sanitary waste water treatment plant connected with the network having 52 pump stations and 216 lift stations. EDUCATION: Bachelor Degree in Mechanical Engineering. EXPERIENCE: Minimum experience of 7 Years, at least 5 years of his recent operational experience in responsible supervisory position relevant to his job in sanitary and industrial wastewater treatment plants.LANGUAGE REQUIREMENTS: Shall be fluent in written and spoken English

 

GG19206

PWS OPERATION MANAGER PRODUCTION

 

Key Skills :  

experience shall have been in a position with responsibilities equal to those of this position. Shall have broad experience in the Operations of Water Dest.

 

15 - 20 Years

 

PWS OPERATION MANAGER PRODUCTION

 

PWS OPERATION MANAGER PRODUCTION

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -Degree in Management or Engineering

PRINCIPAL DUTIES : Will be solely responsible for all Pumping Operations, Distribution of Potable Water Systems & Appurtenances, Storage Tanks facilities etc. Study & Resolve customer complain related with Potable Water. Coordinate with SWCC & Production Plant to keep the Water Storage is required level. Monitor & Report major deviation to the Project Manager. Follow up Operational Programs, Storage Tank Cleaning & Other Contingency Plans are being carried out and planning of Operation
activities in Desalination Plants, Reverse Osmosis Plants and Chemical Treatment Plants to produce Potable Water for Jubail Industrial Area and other personnel administrative work and other related work assigned by his Supervisor.EDUCATION: Bachelor's
Degree in Management or Engineering. EXPERIENCE: At least 15 years experience with five (5) years of recent experience shall have been in a position with responsibilities equal to those of this position. Shall have broad experience in the Operations of Large
Water Desalination Plants, Treatment Plants and Distribution System and also experience in financial control, operations and Manpower Organization or Personnel Management. LANGUAGE REQUIREMENTS : Proficiency in Speaking, Reading and Writing
English

 

GG19207

SUPERINTENDENT

Key Skills :  

Experience in responsible supervisory position related to sanitary and industrial wastewater treatment plants/ pump stations and network

 

7 - 12 Years

 

SUPERINTENDENT

 

SUPERINTENDENT

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -Degree in Civil, Mechanical or Chemical Engineering

PRINCIPAL DUTIES: To plan & supervise all aspects of operation in order to deliver seawater for cooling purpose to all the industries with the required quantity and quality within the limitation of the systems installed capacity. To record and collect all data and
information for preparation of monthly bill for seawater consumption by all industries through DCS/SCADA system installed in the control room. EDUCATION: Bachelor Degree in Civil, Mechanical or Chemical Engineering. EXPERIENCE: Minimum
Experience of 10 years. At least 7 years of his recent operational experience in responsible supervisory position related to sanitary and industrial wastewater treatment plants/ pump stations and network. Must have been in supervisory level prior to this job.
LANGUAGE REQUIREMENTS: He shall good communication

 

GG19208

SUPERINTENDENT NETWORK

 

Key Skills :  

operation experience of all service relating to sanitary and industrial wastewater pumping stations and network.

 

10 - 15 Years

 

SUPERINTENDENT NETWORK

 

SUPERINTENDENT NETWORK

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -Degree Civil, Sanitary, Mechanical Engineering

PRINCIPAL DUTIES: He must ensure that operation of all pump station are according to procedures of Marafiq w.w Dept. Must ensure all entire made by rounding Crew is accurate and correct. Prepare graphical charts and inform trends and recommends corrective actions in weekly another meets. To raise incident report, to prepare shift report house keeping Preparation of daily, weekly & monthly reports.
EDUCATION: Degree Civil, Sanitary, Mechanical Engineering EXPERIENCE: With minimum experience of 10 years .at least 7 years of his recent experience. Shall have operation experience of all service relating to sanitary and industrial wastewater pumping
stations and network. Shall have been in responsible supervisory position relevant to his job assignment. LANGUAGE REQUIREMENTS: Shall be fluent in written and spoken English

 

 

GG19209

NETWORK SUPERVISOR

 

Key Skills :  

his recent operational experience in responsible supervisory position relevant to his job in sanitary and industrial wastewater network

 

8 - 10 Years

 

NETWORK SUPERVISOR

 

NETWORK SUPERVISOR

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -Bachelor degree in Civil, Sanitary, Mechanical Engineering

PRINCIPAL DUTIES: Responsible for the operation of industrial & sanitary wastewater network with leading a team of control room operators and pump stations
Proper coordination with all ordinates. Kept the all data for using the server units such as suction/vacuumed track, flushing fixture and informatics data. Lift stations and pump stations operational functions . allowing complaints to provide service, logs registering
and assonated work. EDUCATION: Bachelor degree in Civil, Sanitary, Mechanical
Engineering . EXPERIENCE: With minimum experience of 8 years .at least 5 years of his recent operational experience in responsible supervisory position relevant to his job in sanitary and industrial wastewater network. LANGUAGE REQUIREMENTS: Shall be fluent in written and spoken English

 

GG19210

SAFETY INSPECTOR

 

Key Skills :  

experience in the field of fire and safety.

 

5 - 10 Years

 

SAFETY INSPECTOR

 

SAFETY INSPECTOR

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -Graduate or Diploma holder with certificate in fire and safety

EDUCATION : Shall be Graduate or Diploma holder with certificate in fire and safety from a recognised institute . EXPERIENCE : At least five (5) years experience in the field of fire and safety.Good knowledge of safety procedure,risk nad hazard analysis, and other
other safety relted activites essential . Command of spoken and written Engilish is also is required.

 

GG19211

CONTROL ROOM OPERATOR - PRODUCTION

 

Key Skills :  

experience in a modern control of process induatries with computerized system, PCL/DCS and SCADA systems

 

5 - 8 Years

 

CONTROL ROOM OPERATOR  PRODUCTION

 

CONTROL ROOM OPERATOR  PRODUCTION

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

Post Graduation - Others -Diploma holder in electrical/instrumentation. School & Graduation - Any Graduate

PRINCIPAL DUTIES : for feeding data into computer and interpreting displays. EDUCATION : Shall be three ( 3) years Diploma holder in electrical/instrumentation.
EXPERIENCE : Five ( 5) Years experience ,should have two(2) years experience in a modern control of process induatries with computerized system, PCL/DCS and SCADA systems

 

GG19212

PLANT OPERATOR

 

Key Skills :  

experience in water treatment and Chemical conditioning plant or other similar type of plants and processes

 

5 - 10 Years

 

PLANT OPERATOR

 

PLANT OPERATOR

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -Diploma Holder in Mechanical, Chemical or Electrical Engineering

PRINCIPAL DUTIES: Will be responsible to prepare Chemicals required for Treatment of water from Desallination Plants, Operation of Lime & Carbondioxide Plants, Dosing Pumps. Ensure proper dosing of Chemicals to Product Water as per given standard and other related work assigned by his Supervisor. EDUCATION: Diploma Holder in Mechanical, Chemical or Electrical Engineering. EXPERIENCE: Shall have minimum of five (5) years actual operation experience in water treatment and Chemical conditioning plant or other similar type of plants and processes. Previous experience in a
Middle East or similar environment is essential. LANGUAGE REQUIREMENTS: Proficiency in English and knowledge of Arabic desirable.

 

GG19213

OPERATOR MPS

Key Skills :  

Operation experience in water treatment and Chemical conditioning plant or other similar type of plants and processes.

 

5 - 8 Years

 

OPERATOR MPS

 

OPERATOR MPS

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -Diploma Holder in Mechanical, Chemical or Electrical Engineering

PRINCIPAL DUTIES: Will be responsible to prepare Chemicals required for Treatment of water from Desallination Plants, Operation of Lime & Carbondioxide Plants, Dosing Pumps. Ensure proper dosing of Chemicals to Product Water as per given standard and other related work assigned by his Supervisor. EDUCATION: Diploma Holder in Mechanical, Chemical or Electrical Engineering. EXPERIENCE: Shall have
minimum of five (5) years actual operation experience in water treatment and Chemical conditioning plant or other similar type of plants and processes. Previous experience in a
Middle East or similar environment is essential. LANGUAGE REQUIREMENTS: Proficiency in English and knowledge of Arabic desirable.

 

GG19214

GAS TURBINE OPERATOR

 

Key Skills :  

experience in wastewater treatment & chemical conditioning plants or other similar type of plants and processes

 

5 - 8 Years

 

GAS TURBINE OPERATOR

 

GAS TURBINE OPERATOR

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -Diploma in Mechanical, Chemical or Electrical Engineering

PRINCIPAL DUTIES: Incharge of providing power to the seawater cooling system by gas turbine generators and should have full knowledge power generator and distribution system. EDUCATION: Diploma in Mechanical, Chemical or Electrical Engineering. EXPERIENCE: At least 5 years operation experience in wastewater treatment & chemical conditioning plants or other similar type of plants and processes.

 

GG19215

SECRETARY / COMPUTER OPERATOR

Key Skills :  

experience in operation of Office Equipment

 

3 - 5 Years

 

SECRETARY / COMPUTER OPERATOR

 

SECRETARY / COMPUTER OPERATOR

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - BE/B.Tech

PRINCIPAL DUTIES: Will be responsible for monitoring 24 Hrs. Telemetry Informations & Parameters in all concern Stations and Data entries to prepare Daily, Weekly, Monthly & Quarterly Reports and Monthly Plans for Operations. Prepare Mass Balance reports on supply & demand in the Transmission Line and Main Pumping Stations and other related work assigned by his Supervisor. EDUCATION: A Bachelor Degree in any discipline with Computer Knowledge or equivalent. EXPERIENCE: Shall have three (3) years experience in operation of Office Equipment. Experience in Computer, Word processing, MS Office, Excel and office routine work desirable. LANGUAGE REQUIREMENTS: Proficiency in English and knowledge of Arabic desirable.

 

GG19216

ASST. NETWORK OPERATOR - ROVING

Key Skills :  

operation experience in onshore pumping / hydro power plants.

 

5 - 10 Years

 

ASST. NETWORK OPERATOR  ROVING

 

ASST. NETWORK OPERATOR  ROVING

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -Diploma (3 years) in electrical discipline.

PRINCIPAL DUTIES: Starting and stopping of main seawater pump, bearing cooling pump, drum screen, wash water pump as per instruction of SCE/CRO. Recording parameters on log sheet and measuring Supply / Supply return/ Return compartment level on hourly basis. EDUCATION: Diploma (3 years) in electrical discipline. EXPERIENCE: Minimum 5 years actual operation experience in onshore pumping / hydro power plants. LANGUAGE REQUIREMENTS: Should be able to understand speak English.

 

GG19217

PUMP STATION OPERATOR

Key Skills :  

operation experience in onshore pumping / hydro power plants.

 

5 - 8 Years

 

PUMP STATION OPERATOR

 

PUMP STATION OPERATOR

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -Diploma (3 years) in electrical discipline

PRINCIPAL DUTIES: Starting and stopping of main seawater pump, bearing cooling pump, drum screen, wash water pump as per instruction of SCE/CRO. Recording parameters on log sheet and measuring Supply / Supply return/ Return compartment level on hourly basis. EDUCATION: Diploma (3 years) in electrical discipline. EXPERIENCE: Minimum 5 years actual operation experience in onshore pumping / hydro power plants. LANGUAGE REQUIREMENTS: Should be able to understand speak English.

 

GG19218

LAB ANALYST

 

Key Skills :  

Experience in a large laboratory dealing with analysis of Simples of protable water, wastewater,seawater or any other related field

 

5 - 10 Years

 

LAB ANALYST

 

LAB ANALYST

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -graduate in Chemistry

PRINCIPAL DUTIES: Prepares necessary reagents and supplies, and sets up, calibrates, and pretests laboratory equipment for student use. Proctors employees training taken during lectures, as required, and monitors employees activities while in the laboratory. Receives, processes, stores, and monitors the use of laboratory supplies and
materials. Ensures that laboratory facilities, equipment, and supplies are clean, safe, and in proper working order after the completion of laboratory activities. Follows established
departmental policies, procedures, and objectives, continuous quality improvement objectives, and safety, environmental, and/or infection control standards. Assists with the evaluation of employee laboratory results. Performs miscellaneous job related duties as assigned. EDUCATION: Shall be graduate in Chemistry. EXPERIENCE: Five ( 5) years Experience in a large laboratory dealing with analysis of Simples of protable water,
wastewater,seawater or any other related field.He shall be versed with usage various analyzer and equipment used in the chemical laboratories. LANGUAGE REQUIREMENTS:Fluent in Written & Spoken in English.

 

GG19219

H. E. OPERATOR / TANKER DRIVER

Key Skills :  

experience in operation of heavy equipment. He shall be able to perform minor maintenance for the equipment of hes operating

 

3 - 5 Years

 

H. E. OPERATOR / TANKER DRIVER

 

H. E. OPERATOR / TANKER DRIVER

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -Graduate from a Secondary School or Equivalent

PRINCIPAL DUTIES: Responsible for undertaken equipment which is using of sewerage networking section. Obey to engineer or consulting operation with the help of labor. Repeating of work how many times taking or caring submit or informed to foreman or operator, inform any abnormalities as sudden problem in the side
coordinate with labor and operator. EDUCATION: Graduate from a Secondary School or Equivalent . EXPERIENCE: Shall have at least 3 years experience in operation of heavy equipment. He shall be able to perform minor maintenance for the equipment of hes operating . LANGUAGE REQUIREMENTS: Fluent in Written & Spoken in
English. OTHERS: All equipment driver shall have valid Saudi Arabian Driver license to operate the heavy equipment and the type of vehicle which is required to transport the heavy equipment

 

GG19220

PLANNER

GG19221

MAINTENANCE ASSISTANT

 

Key Skills :  

Shall be physically fit to perform manual assistant work.

 

3 - 8 Years

 

Assistant

 

Assistant

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -10th Passed

PRINCIPAL DUTIES: Labor work as per instruction of Supervisors. EDUCATION: Elementary School Education. EXPERIENCE: Shall be physically fit to perform manual assistant work. LANGUAGE REQUIREMENTS: Proficiency in English and knowledge of Arabic desirable .

 

GG19222

O & M ENGINEER

Key Skills :  

Experience shall have been responsible supervisory position relevant to his job assignment

 

8 - 10 Years

 

O & M ENGINEER

 

O & M ENGINEER

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - BE/B.Tech

Preferably having a bachelor degree in Engineering most likely
Mechanical Engineer with minimum of eight (10) years experience in related job. At least 6 years of his recent experience shall have been responsible supervisory position relevant to his job assignment.
JOB DUTIES, RESPONSIBILITIES:
The duty of the contractor is to plan, direct and control all aspect of operation and maintenance of the Al Berri Junction Gas Station and to deliver such services and quantities and at the same time required within limitation of the system installed efficiency. The contractor is to Operate & Maintain the above said facility to ensure the smooth operation as per specified standard and specification as well as assured safe operation condition and provide suitable records and report to Marafiq
The contractor responsibility shall include all function to operate and maintain the said facility to the highest standard of reliability and safety to the full abd complete satisfaction of Marafiq
The contractor shall be responsible for obtaining from Marafiq all necessary information and forecast required plan and to execute all work as described .

 

GG19223

SAFETY INSPECTOR

Key Skills :  

knowledge in safety procedure, risk & hazard analysis & other related safety activities.

 

5 - 10 Years

 

SAFETY INSPECTOR

 

SAFETY INSPECTOR

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -graduate or diploma

Shall be a graduate or diploma holder from a recognized institute with a least five (5) experience in fire & safety. Good knowledge in safety procedure, risk & hazard analysis & other related safety activities.
JOB DUTIES, RESPONSIBILITIES:
The duty of the contractor is to plan, direct and control all aspect of operation and maintenance of the Al Berri Junction Gas Station and to deliver such services and quantities and at the same time required within limitation of the system installed efficiency. The contractor is to Operate & Maintain the above said facility to ensure the smooth operation as per specified standard and specification as well as assured safe operation condition and provide suitable records and report to Marafiq
The contractor responsibility shall include all function to operate and maintain the said facility to the highest standard of reliability and safety to the full abd complete satisfaction of Marafiq
The contractor shall be responsible for obtaining from Marafiq all necessary information and forecast required plan and to execute all work as described

 

GG19224

SR. ELECTRICAL TECHNICIAN
Key Skills :  

experience as electrical technician in O & M of high & low voltage electrical system, switchgear, transformer , motors and control circuits

 

5 - 10 Years

 

ELECTRICAL TECHNICIAN

 

ELECTRICAL TECHNICIAN

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -diploma in Electrical Engineering or Vocational Certificate

Having a diploma in Electrical Engineering or Vocational Certificate & having five (5) years experience as electrical technician in O & M of high & low voltage electrical system, switchgear, transformer , motors and control circuits..
JOB DUTIES, RESPONSIBILITIES:
The duty of the contractor is to plan, direct and control all aspect of operation and maintenance of the Al Berri Junction Gas Station and to deliver such services and quantities and at the same time required within limitation of the system installed efficiency. The contractor is to Operate & Maintain the above said facility to ensure the smooth operation as per specified standard and specification as well as assured safe operation condition and provide suitable records and report to Marafiq
The contractor responsibility shall include all function to operate and maintain the said facility to the highest standard of reliability and safety to the full abd complete satisfaction of Marafiq
The contractor shall be responsible for obtaining from Marafiq all necessary information and forecast required plan and to execute all work as described .

 

GG19225

SR. MECHANICAL TECHNICIAN
Key Skills :  

Experience of (5) years in mechanical maintenance of Gas Station similar to the said existing facility

 

5 - 8 Years

 

MECHANICAL TECHNICIAN

 

MECHANICAL TECHNICIAN

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -diploma in Mechanical Engineering or Vocational Certificate

Having diploma in Mechanical Engineering or Vocational Certificate in appropriate discipline and a minimum experience of (5) years in mechanical maintenance of Gas Station similar to the said existing facility. At least three (3) years of his experience shall be in the field of repairs, maintenance servicing & overhauling as well as operation of electrical mechanical equipment.
JOB DUTIES, RESPONSIBILITIES:
The duty of the contractor is to plan, direct and control all aspect of operation and maintenance of the Al Berri Junction Gas Station and to deliver such services and quantities and at the same time required within limitation of the system installed efficiency. The contractor is to Operate & Maintain the above said facility to ensure the smooth operation as per specified standard and specification as well as assured safe operation condition and provide suitable records and report to Marafiq

The contractor responsibility shall include all function to operate and maintain the said facility to the highest standard of reliability and safety to the full abd complete satisfaction of Marafiq

The contractor shall be responsible for obtaining from Marafiq all necessary information and forecast required plan and to execute all work as described .

 

GG19226

SR. INSTRUMENT TECHNICIAN

Key Skills :  

good knowledge of instrumentation and control system, including control valves alarms, meter, SCADA, DCS & PLC.

 

5 - 10 Years

 

INSTRUMENT TECHNICIAN

 

INSTRUMENT TECHNICIAN

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -diploma as Instrument Engineer or Vocational Certificate

Shall have a diploma as Instrument Engineer or Vocational Certificate in Instrumentation with at least five (5) years experience in the field of repairs & maintenance in the relevant field. He shall have a good knowledge of instrumentation and control system, including control valves alarms, meter, SCADA, DCS & PLC.
JOB DUTIES, RESPONSIBILITIES:

The duty of the contractor is to plan, direct and control all aspect of operation and maintenance of the Al Berri Junction Gas Station and to deliver such services and quantities and at the same time required within limitation of the system installed efficiency. The contractor is to Operate & Maintain the above said facility to ensure the smooth operation as per specified standard and specification as well as assured safe operation condition and provide suitable records and report to Marafiq

 

GG19227

SR. GAS LINE OPERATOR
Key Skills :  

experience of five (5) years in the field of gas pipe repair, & system. maintenance

 

5 - 10 Years

 

GAS LINE OPERATOR

 

GAS LINE OPERATOR

 

Construction/Cement/Metal/Steel/Iron

 

School & Graduation - Others -diploma in Mechanical engineering or Vocational certificate

Shall have a diploma in Mechanical engineering or Vocational certificate and having a minimum experience of five (5) years in the field of gas pipe repair, & system. maintenance. Including associated pipeline appurtenances (PRV, FCV, FT etc.) trouble shooting and rectification
JOB DUTIES, RESPONSIBILITIES:

The duty of the contractor is to plan, direct and control all aspect of operation and maintenance of the Al Berri Junction Gas Station and to deliver such services and quantities and at the same time required within limitation of the system installed efficiency. The contractor is to Operate & Maintain the above said facility to ensure the smooth operation as per specified standard and specification as well as assured safe operation condition and provide suitable records and report to Marafiq

The contractor responsibility shall include all function to operate and maintain the said facility to the highest standard of reliability and safety to the full abd complete satisfaction of Marafiq

The contractor shall be responsible for obtaining from Marafiq all necessary information and forecast required plan and to execute all work as described .

 

GG19228

Saudi Oger Ltd  Authorized Manpower Consultant:-

 

 

G. Gheewala Human Resources Consultants

Welcome to the nucleus of manpower expertise that defines human resource as the most vital component to the expansive aims and objectives of any corporation or business. For companies with a recruitment mission, we form the most strategic and inventive part of the process. And for career-focused candidates, we become a conduit for perfect synergy between career excellence and an equally rewarding remuneration.
We are G. Gheewala Human Resources Consultants. And you have just visited India 's first interactive recruitment portal for vacancies in the gulf.  

 

 

G. Gheewala Human Resources Consultants

India`s leading government recognized manpower consultants.

 

Head Office: Mumbai

202, Bombay Market, Tardeo Road , Mumbai 400 034. Maharashtra , India .
Phone: +91-22-66665353 - 30 Lines, Fax: +91-22-66665363 - 3 Lines
Email:
For Clients: hrsolutions@ggheewala.com
For Candidates: Please apply online

Branch Office: Bangalore

40/1, Bellary Road , Ganga Nagar, Bangalore , 560 032. Karnataka , India .
Phone: +91-80-23335351, Fax: +91-80-23432780

Web : http://www.ggheewala.com/

 

HOW TO APPLY?

  • You can Apply online from our website.

OR

Enclose the following with your application and send it through courier:

1.       A4 Size Bio-Data in 2 sets mentioning Job Title and Reference Number on envelope / letter.

2.       A detailed typed career history sheet giving complete details about your responsiblities adn job handled from day one to current date of employment.

3.       Copy of your degree certificates / post gradute / diploma or other educational certificates (if any).

4.       Copies of experience certificates till date - India / Overseas.

5.       Latest 2 passport sized coloured photographs.

6.       Copies of passport.

7.       Please mention job Order in your application eg.. GG11401.

8.       Please mention your email address and mobile number (if any)

9.       Please do not fold your applications.

10.   Incomplete applications will not be considered

 

 

 

 

 

Thanks to :

DarulMarva  Free   Employment information Center  .

Nagercoil , Kanyakumari Dist,

Tamilnadu , India

Email:  : Darulmarva@gmail.com

 

Thanks and Regards,

B. ASHRAF KHAN

hp - Service Center

Nahil Computer Co.

Riyadh, K.S.A

Tel:  +966(1) 4645373 ,Ext : 380,Fax: +966(1) 4645365

E-mail: ashraf@nahil.com.sa

 

Al Quran -[40:39]"O my people! This life of the present is nothing but (temporary) convenience: It is the Hereafter that is the Home that will last

 

மௌனத்தில் உள்ள வார்த்தைகளையும், உன் கோபத்தில் உள்ள அன்பையும் யாரல் உணர முடிகிறதோ அவர்கள்தான்...உனக்காக படைக்கப் பட்ட உண்மையான உறவுகள்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disclaimer: This email and any files transmitted with it are confidential
and intended solely for the use of the addressee(s) named herein. If you
are not the intended recipient or addressee, you should not use, disseminate,
distribute, copy or alter this email. Any views or opinions presented in this
email are solely those of the author and might not represent those of "Zamil
Industrial" and or its units.

Warning: Although reasonable precautions have been taken to ensure no viruses
are present in this email, the company cannot accept responsibility for any
loss or damage arising from the use of this email or attachments. If you have
received this electronic mail message in error, please contact the sender directly.
No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...