நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Sunday, July 11, 2010

Operator Required For UAE

Advertiser Company/Agency: Al Nahiya Group
Location Sheikh Hamdan Bin Mubarak Building,
Bottom of Airport Road
Contact Person: Al Nahiya Group

Telephone:00971 2 6222302
Fax:00971 2 6222304
Summary Details
Title:
OPERATOR
Ref Number:
728
Job ID
03564825772100323DE 7
Posted date:
12-May-10
Closing Date:
12-Aug-10
Job Description

Basic Functions:
Carries out various skilled operating activities for the operations of units, system and equipments in the operating sections of the Refinery to process feed stocks includes carrying out regular inspection of utilities and reports, preparation of the area for various maintenance jobs, signing work permits for area preparedness to start maintenance work as well as commissioning of equipments after completion of maintenance works.Controls and monitors from DCS and PLC based, filed mounted package units, such as compressors, stacker/recliamer, ship loader, seawater unit and loading arm. Complies with subcommittee meetings and training of newly recruited operators.Acts as First Line fire fighter at his assigned area and responds to adjacent units as an auxiliary fire fighter. Initiate quantity improvement ideas.Work Performed:Accepts shift from off going Operator with detailed log sheet of operational adjustments and changes during previous shift and hand over job and completed own log sheet in an orderly and efficient manner to incoming Operator.Carries out regular and detailed inspection of all rotating equipment used in operations such as electric motors, gas and steam driven turbines, pumps and compressors, etc.

well as static equipment such as towers, vessels and heat exchangers to ensure accurate and proper functioning of each item independently and in synchronization with other equipment.Adjusts manually a variety of valves and switches governing rates of flow of fluids or gases and levels, pressure, temperature and chemical to ensure the correct output of specified products.Carries out independently various adjustments, line-up systems for day to day operations activities, such as transfers, blending, addition of chemical, diversion of products route at battery limits, advises control room immediately of anomalies or difficulties in operations.Reads and logs readings at regular specified intervals from indicators and gauges or instruments located on equipment in the operating area. Records and advises control room operator of apparent deviations from specified operating conditions and adjust as required.

Carries out the required activities as directed during shut down and start-up operation by adjusting and monitoring the alterations of speeds, temperatures, pressures and flow rates as necessary. Implements emergency procedures in case of abnormal operations and as directed by Supervisors.Prepares, upon receiving instruction, equipment for maintenance activities such as manual isolation, depressurization and draining. Follow up maintenance work in his area to ensure that jobs are progressing and work permit conditions are being adhered to. Pre-commission and commission equipment after completion of maintenance work, participate and monitors equipments during the tests.Carries out simple maintenance work such as blinding, de-blinding of smaller size pipelines, fix minor leaks of steam /condensate, connect/disconnect fittings of flexible hoses, ease and grease isolating valves to ensure they are in good working condition.

Minimum Requirements:Completion of Technical Secondary (12 Years Education)5 years experience in plant operations in an OIL REFINING INDUSTRY.Experience with HYDRO CRACKER and SKIMMER is preferable.Fair knowledge in DCS & PLC applications.

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...