நீங்கள் நன்மையிலும்,இறையச்சத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் உதவிக் கொள்ளுங்கள்- உலகப்பொதுமறை - திருக்குர்ஆன்.
வெற்றி என்பது உன்னை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்வது.... தோல்வி என்பது உன்னை உனக்கே அறிமுகம் செய்வது !!!

Website Translator

Thursday, July 29, 2010

ASIAPOWER OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES

MS. SHOBANA / S. RAMYA
ASIAPOWER OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES
28, Arthi Arcade, 4th Floor,
No.86, Dr. Radhakrishna Road,
Mylapore, Chennai – 600 004,
PH: -044 28111390 / 28114437 / 4235 9690 EXT: 19 & 26
Email: teamone@asiapowerov erseas.com
Web: www.asiapoweroverse as.com
ASIAPOWER OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES
(GOVERNMENT APPROVED RECRUITING AGENCY)
CHENNAI BRANCH

No. 28, Arthi Arcade, 4th Floor, No.86, Dr. Radhakrishna Road, Mylapore, Chennai – 600 004,
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date: 24.07.2010
REQUIREMENT FOR U.A.E
Greetings!

May we take this opportunity to introduce ourselves as, Asia Power Overseas Employment Services, an ISO 9001 – 2000 certified organization A Government recognized professional suppliers of manpower based in India with head office in Mumbai leading & Branch offices in Chennai & Delhi & Associate offices all over Asia.

We are into Overseas Recruitment for past 25 years & Specialized in electrical / Mechanical / Civil / Catering / hotel / Oil & Gas / power plant field etc. Visit www.asiapoweroverse as.com to know more about us.

With reference to your resume in Job portal, your profile seems to be matching our client criteria, for

M/S. SAMSUNG ENGINEERING LTD., - U.A.E (OIL / GAS / CHEMICAL / PETROCHEMICAL / REFINERY / FERTILIZER INDUSTRY)

If you are interested in the assignment abroad kindly send your updated resume in word format for our further action.

We will be very thankful if you refer any of your friends or known circle, as the vacancies are multiple.

The details of vacancies available and the job description are as follows:

THE BELOW MENTIONED CANDIDATES SHOULD HAVE EXP IN FERTILIZER / CHEMICAL / PETROCHEMICAL / OIL & GAS PLANT CONSTRUCTION PROJECTS.


1. CIVIL SUPERVISORS
DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN CIVIL WORKS.

2. BUILDING SUPERVISORS
DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN CIVIL & BUILDING WORKS.

3. STEEL STRUCTURAL SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL / CIVIL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN FABRICATION & ERECTION OF STEEL STRUCTURAL WORKS.

4. EQUIPMENT SUPERVISORS (STATIC / ROTATING / PACKAGE)
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN INSTALLATION AND ALIGNMENT OF STATIC EQUIPMENTS, ROTATING EQUIPMENTS & PACKAGE EQUIPMENTS.

5. PIPING SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN FABRICATION, ERECTION & HYDROTESTING OF ABOVE GROUND, UNDER GROUND PIPING WORKS.

6. PAINTING SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN PAINTING WORKS.

7. INSULATION SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN HOT & COLD INSULATION WORKS.

8. INSTRUMENT SUPERVISORS
DIPLOMA IN INSTRUMENTATION ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN INSTRUMENTATION WORKS.

9. HSE OFFICERS
DIPLOMA IN ENGINEERING OR GRADUATE IN ANY FIELD WITH DIPLOMA IN INDUSTRIAL SAFETY WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE.

10. QA / QC DOCUMENT CONTROLLERS
DIPLOMA IN ENGINEERING OR GRADUATE IN ANY FIELD WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN QA / QC DOCUMENTATION WORKS.

11. QA / QC CIVIL SUPERVISORS
DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN QA / QC CIVIL WORKS.

12. QA / QC BUILDING SUPERVISORS
DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN QA / QC BUILDING WORKS.

13. QA / QC PIPING SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN
QA / QC PIPING WORKS.

14. QA / QC STATIC / ROTATING EQUIPMENT SUPERVISORS
DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN QA / QC STATIC & ROTATING WORKS.

15. QA / QC WELDING SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN QA / QC WELDING WORKS.

16. QA / QC PAINTING / INSULATION SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING OR EQUIVALENT WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN QA / QC PAINTING & INSULATION WORKS.

17. QA / QC STEEL STRUCTURE SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL / CIVIL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN QA / QC STEEL STRUCTURE WORKS.

18. QA / QC ELECTRICAL / CATHODIC SUPERVISORS
DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN QA / QC ELECTRICAL WORKS.

19. QA / QC INSTRUMENT SUPERVISORS
DIPLOMA IN INSTRUMENTATION ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN QA / QC INSTRUMENTATION WORKS.

20. MATERIAL CONTROLLERS
GRADUATE IN ANY FIELD OR DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING WITH DIPLOMA IN MATERIAL MANAGEMENT WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE.

21. MATERIAL SUPERVISORS
GRADUATE IN ANY FIELD OR DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE.

22. PLANNING & SCHEDULING SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING OR EQUIVALENT WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN PLANNING & SCHEDULING OF CONSTRUCTION WORKS.

23. COST CONTROL SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING OR EQUIVALENT WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN PLANNING & SCHEDULING, COST CONTROLLING OF CONSTRUCTION WORKS.

24. QUANTITY SURVEYORS
DIPLOMA IN ENGINEERING OR GRADUATE IN ANY FIELD WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN TENDERING, ESTIMATION, QUANTITY SURVEYING ETC.

25. CONTRACT ENGINEERS / SUPERVISORS
DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING OR EQUIVALENT WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN TENDERING. ESTIMATION, RATE ANALYSIS, NEGOTIATION OF CONTRACT, PREPARATION OF PROPOSAL.

26. DEPUTY MANAGERS
B.E. IN MECHANICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 5 TO 8 YEARS EXPERIENCE OR DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS IN CONSTRUCTION PROJECTS & FAMILIAR WITH PRIMAVERA PLANNING PACKAGE.

27. GENERAL AFFAIRS STAFF
GRADUATE IN ANY FIELD WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN HR & ADMIN DEPARTMENT CONSTRUCTION PROJECTS.

28. ACCOUNTANTS
B.COM WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN ACCOUNTING CONSTRUCTION PROJECTS. SHOULD HAVE SAP EXPERIENCE IS MUST.

29. CAMP CONTROLLERS / CAMP BOSS
GRADUATE IN ANY FIELD WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE AS CAMP BOSS.

30. HR OFFICERS
DIPLOMA IN HR MANAGEMENT & GRADUATE IN ANY FIELD WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN HR ACTIVITIES.

31. SECRETARIES
GRADUATE IN ANY FIELD WITH DIPLOMA IN SECRETARIAL PRACTICE WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN ANY ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANIES.

32. HOUSEKEEPERS
HSC WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN HOUSEKEEPING WORKS.

33. SECURITY GUARDS
GRADUATE / HSC WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE.

34. OFFICE BOYS
HSC WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN RELEVANT FIELD.

35. CAD OPERATORS (PIPING / MECHANICAL)

DIPLOMA / ITI IN MECHANICAL DRAUGHTSMAN WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN DRAWING AND DRAFTING OF PIPING ISOMETRIC AND MECHANICAL STATIC & ROTATING EQUIPMENTS DRAWING.

36. STOREKEEPERS / WAREHOUSE WORKERS
HSC WITH MINIMUM 7 TO 10 YEARS EXPERIENCE IN MECHANICAL CONSTRUCTION STORE.

37. DRIVERS
HOLDING VALID UAE LICENSE.


Kindly circulate the information among your friends and incase their experience is matching the job description, you may advise them too zoom their resumes to us for our evaluation and further action.

If you need any other clarification please feel free to conduct the undersigned.

IF YOU ARE SUITABLE & INTERESTED FOR THE ABOVE MENTIONED CATEGORY, KINDLY MENTIONED WHICH POSITION YOU ARE APPLIED & FORWARD YOUR LATEST WORD FORMAT RESUME IMMEDIATELY TO teamone@asiapowerov erseas.com

Note:-

Please note that this is mass mailing kindly ignore the mail if this doesn’t Match your profile.

Candidates who are not available in India, Please Don’t apply.


CLIENT INTERVIEW SCHEDULE ON 3RD WEEK OF AUGUST, 2010.


Expecting your prompt reply.

Assuring you always best of our services,

Regards,

MS. SHOBANA / S. RAMYA
ASIAPOWER OVERSEAS EMPLOYMENT SERVICES
28, Arthi Arcade, 4th Floor,
No.86, Dr. Radhakrishna Road,
Mylapore, Chennai – 600 004,
PH: -044 28111390 / 28114437 / 4235 9690 EXT: 19 & 26
Email: teamone@asiapowerov erseas.com
Web: www.asiapoweroverse as.com

No comments:

Post a Comment

மனிதன் தனது சிந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் தன் வாழ்க்கையையே மாற்றிவிடமுடிவும்

CAREER JET JOB SEARCH

Jobs by Careerjet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...